PERSONDATAPOLTIK

Musikkens Spisehus

Musikkens Spisehus indsamler personoplysninger i en lang række situationer. Vi er derfor også meget op- mærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du bruger vores hjemmeside eller retter henvendelse til os, f.eks. for at reservere bord.

Musikkens Spisehus` behandling af dine personoplysninger lever op til de enhver tid gældende krav, herun- der sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Musikkens Spisehus gennemgår jævnligt de regi- strerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Musikkens Spisehus ikke læn- gere har noget grundlag for at behandle.

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Musikkens Spisehus som dataansvarlig i for- hold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Musikkens Spisehus ApS

Musikkens Plads 1
DK 9000 Aalborg
Tlf.: 60203199
CVR: 37396478
E-mail: data@musikkenshus.dk

Henvendelser vedrørende denne politik varetages af Fonden Musikkens Hus.

Vi indsamler en række personoplysninger om dig, når du reserverer et bord, sender kommentarer til os på vores hjemmeside eller sociale medier, retter henvendelse til os via e-mail eller kontakter os telefonisk.

Med undtagelse af bordreservationer via Dinnerbooking indsamler vi som udgangspunkt dine personoplys- ninger direkte fra dig i forbindelse med, at du retter henvendelse til os.

Musikkens Spisehus samarbejder med Dinnerbooking, som administrerer bordreserveringer for Musikkens Spisehus. Dinnerbooking er et reservationssystem til restauranter, som anvendes i lande over hele verden. Når du ønsker at lave en reservation sker dette som udgangspunkt ved at du opretter en profil på Dinner- bookings hjemmeside, hvor du afgiver en række personoplysninger. Du kan læse mere herom i den privat- livspolitik, der ligger på dinnerbooking.dk.

Når du reserverer bord til Musikkens Spisehus via Dinnerbooking, betyder det derfor, at vi modtager de relevante kontaktoplysninger og oplysninger om bordreservationen fra Dinnerbooking, så vi har mulighed for at administrere din bordreservation.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Du kan tilgå vores hjemmeside via din computer, telefon, tablet eller lignende enheder. Musikkens Spise- hus anvender cookies på vores hjemmesider for at få oplysninger om din adfærd på og brugen af hjemme- siden.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger:
§ At en bruger har besøgt Musikkens Spisehus` hjemmeside
§ Hvilken browser, brugeren besøger hjemmesiden med (f.eks. Safari) § Brugerens location (på by-niveau)

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie- politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Musikkens Spi- sehus` hjemmeside. Musikkens Spisehus kan ikke identificere dig ud fra ovennævnte oplysninger, og oplys- ningerne anvendes alene til at optimere brugen af hjemmesiden.

Når du retter henvendelse direkte til Musikkens Spisehus, behandler vi de eventuelle personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse.

Hvis du reserverer bord via Dinnerbooking, får vi automatisk adgang til dine kontaktoplysninger samt op- lysninger, som du har afgivet i forbindelse med bordreservationen, herunder f.eks. ønsker til bordplace- ring, information om børn, tidligere reservationer i Musikkens Spisehus mv.

Hvis du reserverer bord direkte hos Musikkens Spisehus opretter vi reservationen i Dinnerbooking på dine vegne, hvilket betyder, at hvis du ikke allerede har en profil i Dinnerbooking, så oprettes du med en profil i Dinnerbooking. I den forbindelse registrerer vi dine kontaktoplysninger, samt øvrige oplysninger du afgi- ver, i Dinnerbooking. Hvis du tidligere har reserveret bord via Dinnerbooking til Musikkens Spisehus kan vi se dine tidligere reservationer.

Formålet med at behandle dine personoplysninger

Musikkens Spisehus anvender alene dine personoplysninger til det eller de formål, de er indsamlet til. Vi videregiver dermed aldrig dine personoplysninger til tredjepart, medmindre du selv har givet samtykke hertil, eller vi er forpligtet hertil i medfør af lov. I så fald vil du altid blive orienteret herom.

Når du henvender dig til Musikkens Spisehus, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere dine henvendelse og din reservation. I forhold til hvordan Dinnerbooking behandler dine personoplysnin- ger, henviser vi til deres persondatapolitik.

Hvis du har nogle særlige behov eller ønsker i forbindelse med dit besøg hos Musikkens Spisehus, vil vi na- turligvis gerne høre fra dig. I den forbindelse kan det være relevant at vi behandler oplysninger om dine behov og ønsker, herunder i særlige tilfælde helbredsoplysninger. Dette kan karakteriseres som en følsom personoplysning, og derfor behandler vi kun disse oplysninger, hvis du selv afgiver dem til os og hermed samtykker i, at vi må behandle disse oplysninger om dig.

Videregivelse

Hvis du har reserveret bord via Dinnerbooking.dk har du givet samtykke til, at Dinnerbooking må videre- give oplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger, reservationer og eventuelle præferencer til os.

Opbevaringsperiode

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med, at du opretter en bruger på Dinnerbooking, slettes i henhold til Dinnerbookings privatlivspolitik. Musikkens Spisehus kan se dine tidligere reservationer i Musik- kens Spisehus, så længe du fastholder en bruger hos Dinnerbooking.

De oplysninger du afgiver til os pr. mail, opbevarer vi så længe der er et gyldigt formål hertil. Vi har fastlagt en række procedurer for sletning af dine personoplysninger.

Sikker behandling af personoplysninger

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrolle- rede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplys- ninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Det kan være aktuelt og nødvendigt for Musikkens Spisehus at ændre den gældende persondatapolitik, herunder f.eks. ved ændringer i vores arbejdsprocesser eller i lovgivningen. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den gældende persondatapolitik på vores hjemmeside, og hvis vi ændrer politikken væsentligt, vil vi give dig besked i form af en synlig med- delelse på vores hjemmeside.

Dine rettigheder og klageadgang

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at an- mode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplys- ningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplys- ninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af person- oplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Musikkens Spisehus behandler om dig, hvad grundla- get er herfor, og hvor længe de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgs- mål hertil eller ønsker yderligere indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi be- handler dem, er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse.

Musikkens Spisehus er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksem- pelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger, udnytte en af de ovenstående rettigheder eller tilbage- kalde et samtykke, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: data@musikkenshus.dk.